WHITFIELD-HAYES, Margaretta Emily

1870 - 1958

see Margartta Emily HAYES